Logo
Hỗ trợ khách hàng  Tài liệu
Loading...

Tài liệu

Thứ tự Tên tài liệu Nhóm sản phẩm Tài về
01
Bảo mật trên hệ thống VEDA
Giải pháp
02
Giới thiệu VEDA
Giải pháp
03
Giải pháp Streamming
Giải pháp
04
Phần mềm hỗ trợ UltraViewer
Phần mềm hỗ trợ
05
Phần mềm Cyphone 1.2.4
Phần mềm hỗ trợ
06
Giới thiệu về Cypresscom và sản phẩm VEDA
Giới thiệu
07
Hướng dẫn nhanh thiết bị đầu cuối VEDA
Thiết bị đầu cuối Veda
08
Hướng dẫn sử dụng thiết bị đầu cuối VEDA
Thiết bị đầu cuối Veda
09
Hướng dẫn sử dụng thiết bị VEDA iMCU
Thiết bị VEDA iMCU
10
Hướng dẫn sử dụng VEDA MCU
VEDA MCU
11
Hướng dẫn sử dụng CyPhone
Giải pháp
(024) 6269 6819