Logo
Hỗ trợ khách hàng  Tài liệu
Loading...

Tài liệu

Thứ tự Tên tài liệu Nhóm sản phẩm Tài về
01
Phần mềm trình chiếu Cypresentation by Cypresscom
Phần mềm hỗ trợ
02
Bảo mật trên hệ thống VEDA
Giải pháp
03
Giới thiệu VEDA
Giải pháp
04
Giải pháp Streamming
Giải pháp
05
Phần mềm hỗ trợ UltraViewer
Phần mềm hỗ trợ
06
Phần mềm Cyphone
Phần mềm hỗ trợ
07
Giới thiệu về Cypresscom và sản phẩm VEDA
Giới thiệu
08
Hướng dẫn nhanh thiết bị đầu cuối VEDA
Thiết bị đầu cuối Veda
09
Hướng dẫn sử dụng thiết bị đầu cuối VEDA
Thiết bị đầu cuối Veda
10
Hướng dẫn sử dụng thiết bị VEDA iMCU
Thiết bị VEDA iMCU
11
Hướng dẫn sử dụng VEDA MCU
VEDA MCU
12
Hướng dẫn sử dụng CyPhone
Giải pháp
(024) 6269 6819