Logo
Khách hàng
Loading...

Trường Đại học Lao động Xã Hội

- Địa chỉ: Số 43, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 
- Website: http://www.ulsa.edu.vn;
- Lắp đặt thiết bị họp trực tuyến với 3 điểm cầu: Hà Nội, Sơn Tây, Hồ Chí Minh
(024) 6269 6819