Logo
Khách hàng
Loading...

Công Ty Xi Măng VICEM Tam Điệp

- Địa chỉ: Số 27, Đường Chi Lăng, Quang Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình 
- Website: http://vicemtamdiep.com.vn/ 
- Lắp đặt hệ thống quản lý đa điểm MCU-M16 cho 10 điểm cầu và trang bị các bộ thiết bị đầu cuối VEDA.
(024) 6269 6819